KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 7

 
KRYTERIA NABORU UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 7
IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
 
1. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje absolwentów szkół podstawo- wych zamieszkałych w ustalonym dla szkoły obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 
2. Dyrektor Gimnazjum w miarę posiadania wolnych miejsc może przyjąć absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, jeżeli rodzice, prawni opiekunowie złożą w sekretariacie Gimnazjum:
 

1)podanie do dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie do klasy I - do dnia 03 czerwca    2013 r. do godziny 15.00 z zastrzeżeniem ppkt. 2

2)podanie do dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie do klasy I sportowej - do dnia 22 kwietnia 2013 r. do godziny 15.00,

3)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu - do dnia 02 lipca 2013 r. do godz. 15.00,

4)inną dokumentację potwierdzającą szczególne osiągnięcia oraz umiejętność gry na instrumencie (dokumentacja wymieniona w niniejszym podpunkcie jest dobrowolna) – do dnia 02 lipca 2013 r. do godz. 15.00.

3. W przypadku mniejszej liczby miejsc od ilości kandydatów przyjęci zostaną ci uczniowie, którzy spełnią następujące kryteria:

1)otrzymają wymaganą przez komisję rekrutacyjną liczbę punktów, na którą w łącznej, maksymalnej, możliwej do uzyskania ilości 100 punktów składać się będą :

a)liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu dla uczniów kończących II etap edukacyjny,

b)liczba punktów uzyskanych z ocen następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, przyroda, historia oraz  zachowania:

Celujący

6 pkt

Bardzo dobry

5 pkt

Dobry

4 pkt

Dostateczny

3 pkt

Dopuszczający

2 pkt

Wzorowe

6 pkt

Bardzo dobre

5 pkt

Dobre

4 pkt

Poprawne

3 pkt

c) świadectwo z wyróżnieniem -10 pkt,

d)szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim:

 - jedno osiągnięcie – 5 pkt,

 - dwa i więcej osiągnięć – 10 pkt,

e) potwierdzona umiejętność gry na instrumencie - 4 pkt,

2) w przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą liczbę uczniów o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie.

4. Dyrektor Gimnazjum ma prawo w uzasadnionych przypadkach przyjąć ucznia do klasy pierwszej niezależnie od obowiązujących kryteriów.

5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (konkursy przedmiotowe: z języka polskiego, matematyki i przyrody; konkurs matematyczny „Liga zadaniowa”), których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o  których mowa wyżej.

 6. Nabór do klas sportowych odbywa się według niżej ustalonych kryteriów, na które składają się:

1) wyniki w nauce i zachowaniu, których poziom umożliwi realizację obowiązującego w Gimnazjum programu edukacyjnego i programu sportowego,

2) bardzo dobry stan zdrowia (rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest złożyć    w sekretariacie Gimnazjum do dnia 02 lipca 2013 roku do godziny 15.00 zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportowej),

3) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział ich dziecka w szkoleniu sportowy realizowanym w ramach klasy sportowej w określonej dyscyplinie.

5) wyniki uzyskiwane przez młodzież na zawodach:

a) szkolnych,

b) klubowych,

c) Czwartkach Lekkoatletycznych,

d) innych imprezach i zawodach sportowych,

6) bieżące obserwacje prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego młodzieży uczestniczącej w zawodach i imprezach sportowych,

7) poziom umiejętności technicznych wybranych konkurencji lekkoatletycznych i gier zespołowych;

8) opinia współpracujących z Gimnazjum trenerów Klubów Sportowego: „Olimpia” , Stal     i UKS-Gim7.

Wyniki rekrutacji (ogłoszenie list kandydatów przyjętych) zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego Gimnazjum (www.gim7.ehost.pl) oraz umieszczone w gablocie informacyjnej w dniu 04 lipca 2013 r. do godz. 15.00.