KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 7 IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU
NA ROK SZKOLNY 2011/2012

1. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych
w ustalonym dla szkoły obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

2. Dyrektor Gimnazjum w miarę posiadania wolnych miejsc może przyjąć absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, jeżeli rodzice, prawni opiekunowie złożą w sekretariacie Gimnazjum:

1)podanie do dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie do klasy I - do dnia 31 maja 2011 r.,

2)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu – do dnia 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00.,

3)inną dokumentację potwierdzającą szczególne osiągnięcia oraz umiejętność gry na instrumencie (dokumentacja wymieniona w niniejszym podpunkcie jest dobrowolna) – do dnia 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00.

3. W przypadku mniejszej liczby miejsc od ilości kandydatów przyjęci zostaną ci uczniowie, którzy spełnią następujące kryteria:

1)otrzymają wymaganą przez komisję rekrutacyjną liczbę punktów, na którą w łącznej, maksymalnej, możliwej do uzyskania ilości 100 punktów składać się będą :

a)liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu dla uczniów kończących II etap edukacyjny,

b)liczba punktów uzyskanych z ocen następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, przyroda, historia oraz zachowania:

Celujący

6 pkt

Bardzo dobry

5 pkt

Dobry

4 pkt

Dostateczny

3 pkt

Dopuszczający

2 pkt

Wzorowe

6 pkt

Bardzo dobre

5 pkt

Dobre

4 pkt

Poprawne

3 pkt

c) świadectwo z wyróżnieniem -10 pkt,

d)szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim:

· jedno osiągnięcie – 5 pkt,

· dwa i więcej osiągnięć – 10 pkt,

e) potwierdzona umiejętność gry na instrumencie - 4 pkt,

2) W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą liczbę uczniów o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie.

4. Dyrektor Gimnazjum ma prawo w uzasadnionych przypadkach przyjąć ucznia do klasy pierwszej niezależnie od obowiązujących kryteriów.

5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (konkursy przedmiotowe: z języka polskiego, matematyki i przyrody; konkurs matematyczny „Liga zadaniowa”), których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.

6. Nabór do klas sportowych odbywa się według niżej ustalonych kryteriów, na które składają się:

1) wyniki w nauce i zachowaniu, których poziom umożliwi realizację obowiązującego w Gimnazjum programu edukacyjnego i programu sportowego,

2) brak przeciwwskazań zdrowotnych (rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Gimnazjum do dnia 28 czerwca 2011 roku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej),

3) wyniki uzyskiwane przez młodzież na zawodach:

a) szkolnych,

b) klubowych,

c) czwartkach lekkoatletycznych,

d) innych imprezach i zawodach sportowych,

4) bieżące obserwacje prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego młodzieży uczestniczącej w zawodach i imprezach sportowych;

5) poziom wybranych cech motorycznych:

a) siły,

b) szybkości,

c) wytrzymałości,

d) skoczności,

e) koordynacji ruchowej,

6) poziom umiejętności technicznych wybranych konkurencji lekkoatletycznych i gier zespołowych;

7) opinia współpracujących z Gimnazjum trenerów Klubów Sportowego: „Olimpia” , Stal i UKS-Gim7.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego Gimnazjum (http://www.gim7.xwp.pl) oraz umieszczone w gablocie informacyjnej w dniu 29 czerwca 2011 o godz. 15.00.
{mxc::closed}