Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Regulamin korzystania z parkingu przez uczniów Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu

Samorząd Uczniowski

Regulamin korzystania z parkingu przez uczniów Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu

§1

1.Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych.

2.Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

3.Złamanie któregoś z punktów skutkuje cofnięciem Karty Parkingowej.

§2

1.Parking nie jest strzeżony , dlatego szkoła nie ponosi odpowiedzialności związanych z uszkodzeniem bądź kradzieżą pojazdu .

2.Pierwszeństwo z korzystania z miejsca parkingowego mają uczniowie mieszkający poza miastem, rejonem szkoły oraz wymagający dojazdu do szkoły z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

§3

1.Wjeżdżając na teren parkingu należy obowiązkowo posiadać wydaną przez SU Kartę Parkingową .

2.Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie parkingu i boiska szkolnego , kierowca jest zobowiązany do :

  • zachowania szczególnej ostrożności i poruszania się z prędkością umożliwiającą natychmiastowe zatrzymanie pojazdu, jednak nie większą niż 10 km \ h,
  • podporządkowania się poleceniom obsługi szkoły oraz nauczycieli dyżurnych.

3.W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa drogowego i należy powiadomić dyrektora szkoły.

4.Utrzymanie miejsca parkingowego w odpowiedniej czystości należy do użytkowników.

§4

1.Korzystającym z parkingu zabrania się :

  • używania mocy silnika i gazowania,
  • ustawiania pojazdów w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  • zaśmiecania terenu,
  • przekazywania karty parkingowej innej osobie,
  • poruszania się pojazdem podczas przerw oraz lekcji , chyba że użytkownik opuszcza teren szkoły.

2. Właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym korzystającym z parkingu i boiska szkolnego.

3. Pojazd po ustawieniu na stanowisku powinien być unieruchomiony , mieć wyłączony zapłon oraz światła.

§5

1.O każdym przypadku nie przestrzegania przez użytkownika postanowień Regulaminu Parkingu spełniającym znamiona czynu zabronionego ,zostanie powiadomiony wychowawca, rodzic, dyrektor szkoły , bądź właściwe organy ścigania. Skutkować to również będzie obniżeniem oceny z zachowania.

Niniejszy regulamin został opracowany przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 7