RZECZNIK PRAW UCZNIA

Rola Rzecznika Praw Ucznia

 

DRODZY UCZNIOWIE!

To już czwarty rok działalności rzecznika w naszej szkole.

Możecie liczyć na moją pomoc i dyskrecję!

Nie zamykajcie się z Waszymi problemami!

Postaram się skutecznie zająć Waszymi sprawami.

Zawsze znajdę dla Was czas!

Pełnię dyżur w poniedziałki w godzinach 7.45 - 8.00 i wtorki 12.20 - 1235 w sali nr 33.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania do Rzecznika można wrzucać do skrzynki, która znajduje się na korytarzu I piętra. Odpowiedzi szukajcie na stronach Szkoły.

ROLA RZECZNIKA:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
 • propagowanie praw dziecka i ucznia;
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 • mediacje w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel;
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim, Pedagogami, wychowawcami, Dyrekcją Szkoły,
 • udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii Pedagogów, w razie potrzeby Rady Pedagogicznej,
 • w przypadku trudności wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie,
 • zapoznanie z rezultatem stron konfliktu.

PODSTAWĄ DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA JEST STATUT SZKOŁY I KONWENCJA PRAW DZIECKA

Najważniejsze uprawnienia zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka (uchwalonej przez ONZ w 1989r., ratyfikowanej przez Polskę w 1991r.):

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i do posiadania imienia i nazwiska,
 • prawo do uzyskania obywatelstwa,
 • wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka,
 • wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, wszelkiego okrucieństwa,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiednich warunków życia,
 • prawo do wypoczynku, rozrywki i zabawy,
 • prawo do nauki,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

PAMIĘTAJ!

MASZ PRAWA I OBOWIĄZKI!!!

ZAPOZNAJ SIĘ ZE STATUTEM SZKOŁY, KTÓRY ZNAJDZIESZ STRONACH TWOJEGO GIMNAZJUM!!!

Rzecznik Praw Ucznia - Urszula Grynda

Najczęściej Zadawane Pytania

 Szczęśliwe numerki a pisanie sprawdzianów

Pytanie ucznia: Nauczyciel kazał mi pisać sprawdzian mimo, iż tego dnia był wylosowany mój szczęśliwy numerek. Co mam zrobić?

Odpowiedź Rzecznika: Proszę osobiście skontaktować się z rzecznikiem, który podejmie działania zgodnie z zasadami mediacji.

 W czasie lekcji brałem udział w zawodach sportowych...

Pytanie ucznia: W czasie lekcji brałem udział w zawodach sportowych. Czy nauczyciel ma prawo wpisać mi na tych lekcjach nieobecność?

Odpowiedź Rzecznika: Nauczyciel nie ma takiego prawa, ponieważ zgodnie ze Statutem Szkoły uczeń ma prawo do "uwzględniania nieobecności na zajęciach dydaktycznych w przypadku reprezentowania szkoły w zawodach, przeglądach, konkursach". Wyjaśnij problem z wychowawcą.

 Ostatnio jeden z nauczycieli zarzucił mi, że mam za duży dekolt...

Pytanie ucznia: Ostatnio jeden z nauczycieli zarzucił mi, że mam za duży dekolt. Czy miał takie prawo?

Odpowiedź Rzecznika: Miał takie prawo, jeżeli dekolt był rzeczywiście zbyt głęboki. W Statucie Szkoły istnieje stosowny zapis, który reguluje kwestie stroju szkolnego "w stroju codziennym za niedopuszczalne uznaje się: głębokie dekolty, odkryte plecy lub brzuch, zbyt krótkie spodenki i spódniczki (minimum nieco przed kolana), biżuterię zagrażającą bezpieczeństwu, obraźliwe, wulgarne, reklamujące używki symbole lub teksty na odzieży, wyzywający makijaż". Dziewczyny nie przesadzajcie więc z dekoltami i makijażem!

 Czy nauczyciel ma prawo wpisać uwagę za brak identyfikatora?

Pytanie ucznia: Czy nauczyciel ma prawo wpisać uwagę za brak identyfikatora?

Odpowiedź Rzecznika: Nauczyciel ma takie prawo. Noszenie identyfikatora to jeden z waszych obowiązków.

 Czy nauczyciel (mężczyzna) może wejść do damskiej toalety w szkole?

Pytanie ucznia: Czy nauczyciel (mężczyzna) może wejść do damskiej toalety w szkole?

Odpowiedź Rzecznika: Ze względu na bezpieczeństwo ma takie prawo, podobnie  jak  nauczycielki mają prawo wejść  do męskiej toalety.

 Czy nauczyciele mają prawo wpisywać oceny z próbnych testów gimnazjalnych?

Pytanie ucznia: Czy nauczyciele mają prawo wpisywać oceny z próbnych testów gimnazjalnych?

Odpowiedź Rzecznika: Nie, nauczyciele nie mają takiego prawa.

 Ocena semestralna na podstawie jednej oceny?

Pytanie ucznia: Czy nauczyciel ma prawo wystawić ocenę semestralną na podstawie jednej oceny cząstkowej?

Odpowiedź Rzecznika: Zgodnie z §55 Statutu Szkoły "Ustala się, że w przypadku zajęć edukacyjnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo nauczyciel zobowiązany jest wystawić minimum 3 oceny cząstkowe w semestrze, a w przypadku zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 i więcej godzin minimum 5 ocen cząstkowych w semestrze.

 Kto decyduje o ocenie z zachowania?

Pytanie ucznia: Kto decyduje o ocenie z zachowania?

Odpowiedź Rzecznika: Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów i nauczycieli uczących w danej klasie oraz samego ucznia, który podlega ocenie (§98 Statutu Szkoły).

 Jakie zasady obowiązują przy zapowiadaniu prac klasowych?

Pytanie ucznia: Jakie zasady obowiązują przy zapowiadaniu prac klasowych?

Odpowiedź Rzecznika: Zgodnie z § 57 Statutu Szkoły prace klasowe i testy kompetencji muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową, z zachowaniem zasady nie więcej niż trzy prace klasowe w tygodniu i jedna w ciągu dnia.

 Czy mogę być nieklasyfikowany, jeżeli wszystkie nieobecności mam nieusprawiedliwione?

Pytanie ucznia: Czy mogę być nieklasyfikowany, jeżeli wszystkie nieobecności mam nieusprawiedliwione?

Odpowiedź Rzecznika: Zgodnie ze Statutem Szkoły można być nieklasyfikowanym, mając wszystkie nieobecności usprawiedliwione.
 
§59
 
"1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania."

W opisanej sytuacji może więc czekać Cię egzamin klasyfikacyjny. W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionych decyzję o egzaminie klasyfikacyjnym  podejmuje Rada Pedagogiczna.

 Druga ocena naganna z zachowania a powtarzanie klasy

Pytanie ucznia: Czy jeżeli dostanę drugi raz ocenę naganną z zachowania na koniec roku
to mogę powtarzać klasę?

Odpowiedź Rzecznika: Niestety jest taka możliwość. Zgodnie ze Statutem Szkoły Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna z zachowania

 Nagana Dyrektora Szkoły a zachowanie naganne

Pytanie ucznia: Czy jeżeli otrzymałam naganę Dyrektora szkoły to mam jeszcze szansę na lepsze zachowanie niż naganne?

Odpowiedź Rzecznika: Otrzymanie nagany Dyrektora jest równoznaczne z wystawieniem oceny
nagannej z zachowania na dany semestr. W sytuacjach wyjątkowych (ewidentna poprawa zachowania ucznia) dopuszcza się decyzją Dyrektora, na wniosek wychowawcy poparty przez pedagoga możliwość, aby otrzymanie nagany nie skutkowało wystawieniem oceny nagannej na dany semestr. Masz więc szansę pod warunkiem, że poprawiłeś swoje zachowanie.

 Zbyt niska ocena semestralna

Pytanie ucznia: Czy jeżeli uważam, że nauczyciel zaproponował mi na semestr zbyt niską oceną to mogę odwołać się od tej decyzji?

Odpowiedź Rzecznika: Znowelizowany Statut Szkoły nie przewiduje sprawdzianu podwyższającego ocenę na I semestr. Proponuję rozmowę z nauczycielem i życzę powodzenia!

 Udział w wymianie w ramach programu Comenius

Pytanie ucznia: Co mam zrobić, aby wziąć udział w wymianie w ramach programu Comenius?

Odpowiedź Rzecznika: Przede wszystkim czeka cię wytężona praca w szkole na zajęciach 
oraz intensywna nauka języków obcych. Bliższych informacji udzielają panie koordynujące program -  p. K. Senica oraz p. A. Kobus. Powodzenia :-)