Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia Dyrektora

Spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8

 Spotkanie dla rodziców dzieci
rozpoczynających 1 września naukę
w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8

            Dnia 26 sierpnia 2021r. o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w klasach I Szkoły Podstawowej nr 8.

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania reżimu sanitarnego prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców.

 

  Dyrektor szkoły

                                                                             /-/ Marek Szymkowicz

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Poniżej znajduje się harmonogram odbioru świadectw poszczególnych klas. Proszę o przybycie uczniów z danej klasy na wyznaczoną godzinę tak, aby uniknąć gromadzenia się osób przed budynkiem szkoły. Proszę również o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz utrzymanie dystansu społecznego.

Zakończenie roku szkolnego – harmonogram odbioru świadectw

Klasa

Miejsce

Godzina

Wejście

I A

Sala nr 16

11.00

Główne

I B

Sala nr 14

11.00

Od boiska

II A

Sala nr 15

9.30

Od boiska

II B

Sala nr 19

9.30

Boczne

II C

Sala nr 16

8.00

Główne

III A

Sala nr 15

8.00

Od boiska

III B

Sala nr 16

9.30

Główne

IV A

Sala nr 18

11.00

Boczne

IV B

Sala nr 21

12.00

Od boiska

VI A

Sala nr 33

12.00

Główne

VI B

Sala nr 5

12.00

Boczne

VII A

Sala nr 5

8.00

Boczne

VIII A

Sala

gimnastyczna

8.30

Główne

VIII B

Sala

gimnastyczna

8.30

Od boiska

Uczniowie przychodzą w maseczkach, które zdejmują po zajęciu miejsc w wyznaczonej sali. Przy wejściu zachowują odległość i dezynfekują dłonie, a następnie udają się do wyznaczonego miejsca zgodnie z harmonogramem. Przy wejściach, dla zachowania porządku, czuwać będą pracownicy obsługi. Po rozdaniu świadectw uczniowie wychodzą z budynku. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

W przypadkach szczególnych istnieje możliwość odbioru świadectwa przez rodziców dziecka w dniu 28 czerwca 2021 r. lub innym dniu w godz. 7.30-15.30 po uprzednim wykonaniu telefonicznego zgłoszenia do sekretariatu szkoły - nr tel. 56 4622657.

                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                             /-/ Marek Szymkowicz

                                                                                                   

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 31 maja 2021 r. w klasach I-VIII realizowane będzie nauczanie stacjonarne.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 04 maja 2021 r. w klasach I-III realizowane będzie nauczanie stacjonarne. Natomiast dla klas IV-VIII przedłuża się nauczanie zdalne do 16 maja 2021 r.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 26 kwietnia 2021 r. w klasach I-III realizowane będzie nauczanie hybrydowe, które potrwa do 2 maja br. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji nauczania hybrydowego otrzymali wychowawcy klas, którzy zostali zobligowani do przekazania ich Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów. Natomiast dla klas IV-VIII przedłuża się nauczanie zdalne do 2 maja 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik lub stronę internetową szkoły.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

 

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

 

 

„W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wyjątek stanowią klasy I–III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia".

 

„(...) Świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że przedłuża się nauczanie zdalne do dnia 16.04.2021r. w klasach I - VIII.

                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                            /-/ Marek Szymkowicz

 

Informacja o rekrutacji do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o rekrutacji do klas sportowych 

Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022


            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że prowadzi nabór (na rok szkolny 2021/2022) do oddziałów sportowych niżej wymienionych klas:

  IV - w piłce nożnej chłopców, lekkiej atletyce i judo, 
  VI - w piłce nożnej chłopców i lekkiej atletyce.

Wszystkie dzieci i młodzież zainteresowane rozwojem swoich sportowych talentów, w połączeniu z oferowanym przez nas wysokim poziomem nauczania, realizowanym w miłej i przyjaznej atmosferze oraz przy współpracy GKS „Olimpia” w Grudziądzu i Olimpia Grudziądz S.A., zapraszamy do naszej sportowej szkoły.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 w godz. od 8.00 do 15.30.

 Zapraszamy!!! 

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 05 marca 2021 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2014, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2021/2022 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 08 marca do 22 marca 2021 r., brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  • zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8  – 5 pkt
  • w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
  • ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Zapraszamy

Złożenie wymaganych dokumentów należy dokonać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 w godz. od 8.00 do 15.30.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że od dnia 18.01.2021r. (poniedziałek) w klasach I - III będzie prowadzone nauczanie stacjonarne, a w pozostałych klasach nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej: Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Spotkania dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w Szkole Podstawowej nr 8

 

            Dnia 27 sierpnia 2020r. odbędą się spotkania dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w Szkole Podstawowej nr 8.

• Klasa 1a – godz. 16.30
• Klasa 1b- godz. 17.30

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania reżimu sanitarnego prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców.

Marzena Stefaniak-Holz
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

 

 

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący odbioru świadectw

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

ze względu na panującą sytuację epidemiczną zakończenie roku szkolnego będzie odbywało się w innej formule jak dotychczas.

Poniżej znajduje się harmonogram odbioru świadectw poszczególnych klas. Proszę o przybycie uczniów z danej klasy na wyznaczoną godzinę tak, aby uniknąć gromadzenia się osób przed budynkiem szkoły. Proszę również o zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa, stosowanie się do obowiązujących zasad oraz utrzymanie dystansu społecznego.

Zakończenie roku szkolnego – harmonogram odbioru świadectw

Klasa

Miejsce

Godzina

Wejście

IA

Sala nr 15

11.00

Boczne  

IB

Sala nr 19

11.00

Od boiska

IC

Sala nr 19

9.30

Od boiska

IIA

Sala nr 15

9.30

Główne  

IIB

Sala nr 16

9.30

Boczne   

IIIA

Sala nr 16

8.00

Boczne  

IIIB

Sala nr 14

8.00

Od boiska  

VA

Sala nr 18

12.00

Główne  

VB

Sala nr 21

12.00

Od boiska

VIA

Sala nr 5

12.00

Boczne

VIIA

Sala nr 33

13.00

Boczne

VIIB

Sala nr 30

13.00

Od boiska

VIIIA

Sala gimnastyczna

8.30

Główne

Uczniowie przychodzą w maseczkach, które zdejmują po zajęciu miejsc w wyznaczonej sali. Przy wejściu zachowują odległość i dezynfekują dłonie, a następnie udają się do wyznaczonego miejsca zgodnie z harmonogramem. Przy wejściach, dla zachowania porządku, czuwać będą pracownicy obsługi. Po rozdaniu świadectw uczniowie wychodzą z budynku. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

W przypadkach szczególnych istnieje możliwość odbioru świadectwa przez rodziców dziecka w dniu 29 czerwca 2020 r. lub innym dniu w godz. 7.30-15.30 po uprzednim wykonaniu telefonicznego zgłoszenia do sekretariatu szkoły - nr tel. 56 4622657.

                                                                              

Dyrektor szkoły

 /-/ Marek Szymkowicz

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

dotyczący odbioru świadectw  

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Grudziądza na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się elektronicznie. Uruchomiona zostanie strona internetowa http://nabor.pcss.pl/grudziadz, na której uczniowie klasy VIII będą mogli się samodzielnie rejestrować do wybranych szkół. Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną w jakiej znajdujemy się obecnie terminy postępowania rekrutacyjnego zostały przesunięte. Po zarejestrowaniu się w podanych terminach, nie będzie potrzeby odwiedzania wszystkich szkół, które wybrał absolwent. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata dostarcza się jedynie do szkoły pierwszego wyboru, które szkoła weryfikuje. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

od 31.07.2020 r.  do 4.08. 2020 r.  - uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

12.08.2020 r.  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 13.08.2020 r.  do 18.08.2020 r.  - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.

 

Dyrektor szkoły 

/-/Marek Szymkowicz

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego
ul. Mikołaja z Ryńska 6, 86-300 Grudziądz
tel. 56/462 26 57; 56/642 65 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.sp-8.pl


Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje:

 od 18 maja stwarzamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych,

 od 25 maja:
• wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III,
• organizujemy konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klasy VIII,
• umożliwiamy korzystanie z biblioteki szkolnej dla klasy VIII,
• wydajemy obiady w stołówce szkolnej,

 od 1 czerwca:
• organizujemy konsultacje na terenie szkoły dla uczniów wszystkich klas,
• umożliwiamy korzystanie z biblioteki szkolnej dla wszystkich klas.

Bliższe informacje przekazywane będą przez wychowawców za pośrednictwem
e-dziennika.


Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz