Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia Dyrektora

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. według niżej wymienionego harmonogramu:

• Godzina 9.00 – klasa 8;
• Godzina 10.30 – klasy 1-3;
• Godzina 11.45 – klasy 4-7.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 mgr Marek Szymkowicz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 21 lutego 2022 r. w klasach IVIII realizowane będzie nauczanie stacjonarne.

Dyrektor szkoły
/
-/ Marek Szymkowicz

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023


Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 04 marca 2022 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2015, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2022/2023 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ,
  OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 07 marca do 21 marca 2022 r., brane będą pod uwagę łącz-nie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

• zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
• rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 – 5 pkt
• w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
• ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu szkoły),
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Zapraszamy

Wymagane dokumenty należy złożyć:
- w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6, w godz. od 8.00 do 15.30,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 10 stycznia 2022 r. w klasach I – VIII realizowane będzie nauczanie stacjonarne.

                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                            /-/ Marek Szymkowicz

Spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8

 Spotkanie dla rodziców dzieci
rozpoczynających 1 września naukę
w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8

            Dnia 26 sierpnia 2021r. o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w klasach I Szkoły Podstawowej nr 8.

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania reżimu sanitarnego prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców.

 

  Dyrektor szkoły

                                                                             /-/ Marek Szymkowicz

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Poniżej znajduje się harmonogram odbioru świadectw poszczególnych klas. Proszę o przybycie uczniów z danej klasy na wyznaczoną godzinę tak, aby uniknąć gromadzenia się osób przed budynkiem szkoły. Proszę również o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz utrzymanie dystansu społecznego.

Zakończenie roku szkolnego – harmonogram odbioru świadectw

Klasa

Miejsce

Godzina

Wejście

I A

Sala nr 16

11.00

Główne

I B

Sala nr 14

11.00

Od boiska

II A

Sala nr 15

9.30

Od boiska

II B

Sala nr 19

9.30

Boczne

II C

Sala nr 16

8.00

Główne

III A

Sala nr 15

8.00

Od boiska

III B

Sala nr 16

9.30

Główne

IV A

Sala nr 18

11.00

Boczne

IV B

Sala nr 21

12.00

Od boiska

VI A

Sala nr 33

12.00

Główne

VI B

Sala nr 5

12.00

Boczne

VII A

Sala nr 5

8.00

Boczne

VIII A

Sala

gimnastyczna

8.30

Główne

VIII B

Sala

gimnastyczna

8.30

Od boiska

Uczniowie przychodzą w maseczkach, które zdejmują po zajęciu miejsc w wyznaczonej sali. Przy wejściu zachowują odległość i dezynfekują dłonie, a następnie udają się do wyznaczonego miejsca zgodnie z harmonogramem. Przy wejściach, dla zachowania porządku, czuwać będą pracownicy obsługi. Po rozdaniu świadectw uczniowie wychodzą z budynku. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

W przypadkach szczególnych istnieje możliwość odbioru świadectwa przez rodziców dziecka w dniu 28 czerwca 2021 r. lub innym dniu w godz. 7.30-15.30 po uprzednim wykonaniu telefonicznego zgłoszenia do sekretariatu szkoły - nr tel. 56 4622657.

                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                             /-/ Marek Szymkowicz

                                                                                                   

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 31 maja 2021 r. w klasach I-VIII realizowane będzie nauczanie stacjonarne.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 04 maja 2021 r. w klasach I-III realizowane będzie nauczanie stacjonarne. Natomiast dla klas IV-VIII przedłuża się nauczanie zdalne do 16 maja 2021 r.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 26 kwietnia 2021 r. w klasach I-III realizowane będzie nauczanie hybrydowe, które potrwa do 2 maja br. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji nauczania hybrydowego otrzymali wychowawcy klas, którzy zostali zobligowani do przekazania ich Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów. Natomiast dla klas IV-VIII przedłuża się nauczanie zdalne do 2 maja 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik lub stronę internetową szkoły.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

 

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

 

 

„W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wyjątek stanowią klasy I–III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia".

 

„(...) Świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że przedłuża się nauczanie zdalne do dnia 16.04.2021r. w klasach I - VIII.

                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                            /-/ Marek Szymkowicz

 

Informacja o rekrutacji do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o rekrutacji do klas sportowych 

Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022


            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że prowadzi nabór (na rok szkolny 2021/2022) do oddziałów sportowych niżej wymienionych klas:

  IV - w piłce nożnej chłopców, lekkiej atletyce i judo, 
  VI - w piłce nożnej chłopców i lekkiej atletyce.

Wszystkie dzieci i młodzież zainteresowane rozwojem swoich sportowych talentów, w połączeniu z oferowanym przez nas wysokim poziomem nauczania, realizowanym w miłej i przyjaznej atmosferze oraz przy współpracy GKS „Olimpia” w Grudziądzu i Olimpia Grudziądz S.A., zapraszamy do naszej sportowej szkoły.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 w godz. od 8.00 do 15.30.

 Zapraszamy!!! 

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 05 marca 2021 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2014, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2021/2022 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 08 marca do 22 marca 2021 r., brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  • zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8  – 5 pkt
  • w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
  • ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Zapraszamy

Złożenie wymaganych dokumentów należy dokonać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 w godz. od 8.00 do 15.30.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że od dnia 18.01.2021r. (poniedziałek) w klasach I - III będzie prowadzone nauczanie stacjonarne, a w pozostałych klasach nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej: Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w...