Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 05 marca 2021 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2014, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2021/2022 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 08 marca do 22 marca 2021 r., brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  • zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8  – 5 pkt
  • w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
  • ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Zapraszamy

Złożenie wymaganych dokumentów należy dokonać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 w godz. od 8.00 do 15.30.