Zmiany do Statutu Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu

Zmiany do Statutu Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu

 

§3 otrzymuje brzmienie:

Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata według obowiązującego ramowego planu oraz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Gimnazjum. Świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

§4 otrzymuje brzmienie:

1. Gimnazjum nr 7 jest szkołą o statusie szkoły sportowej. Na każdym poziomie klasowym prowadzony jest co najmniej jeden oddział o profilu sportowym. Wiodącą dyscyplinę szkolenia sportowego stanowi lekkoatletyka.

2. Gimnazjum nr 7 może prowadzić szkolenie sportowe w innych dyscyplinach sportowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

§8 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4)przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego ? obejmującego wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego;

§8 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6)realizację programów nauczania przedmiotów zgodnie z ramowym planem uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym;

§8 ust. 3 pkt 9 dodano podpunkt d w brzmieniu:
d)umożliwienie uczniom poznania lokalnych dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i proekologii.

§8 po ust. 3 dodano ust. 4 w brzmieniu:

4. W gimnazjum realizowany jest projekt edukacyjny zgodnie z następującymi zasadami i warunkami:

1) Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2) Projekt edukacyjny może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego bądź wykraczać poza te treści.

3)Projekt edukacyjny może mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas jego realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy.

4)Uczniowie realizują projekt edukacyjny w zespołach oddziałowych, miedzyoddziałowych lub miedzyklasowych liczących co najmniej 3 osoby pod opieką nauczyciela. Maksymalną liczbę uczniów w zespole ustala nauczyciel opiekun zespołu, przestrzegając przepisów dotyczacych sprawowania opieki w zakresie bezpieczeństwa nad uczniami.

5) Podział na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

a) poprzez dobór samodzielny uczniów,

b) poprzez wybór nauczyciela zgodnie z ustalonymi kryteriami zawartymi w regulaminie projektu edukacyjnego,

c) poprzez indywidualne zgłoszenie się ucznia do określonego tematu projektu.

6) Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

a)odpowiedzialności za własne postępy i rezultaty pracy zespołu,

b)umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

c)rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

d)umiejętności stosowania teorii w praktyce,

e)umiejętności pracy w grupie,

f)umiejętności prezentacji publicznej.

7)Realizacja projektu edukacyjnego obejmuje następujące działania:

a)wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b)określenie celów projektu edukacyjnego,

c)zaplanowanie etapów jego realizacji,

d)wykonanie zaplanowanych działań,

e)publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8) Szkolnym koordynatorem projektu edukacyjnego jest nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, którego zadaniem jest:

a)zebranie od przewodniczących zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie,

b) monitorowanie stanu realizacji projektów,

c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów,

d) organizację publicznej prezentacji projektów,

e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

9) Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,

c)opracowanie karty projektu i ewaluacji projektu,

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

e)monitorowanie jego realizacji,

f)ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

10) Nauczyciele, w zakresie swoich kompetencji, są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośredni- ctwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także na prośbę opiekuna projektu biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

11) Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,

b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu,

c)sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym,

d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,

e)współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego,

f)udziału w ustalaniu oceny zachowania ucznia.

12) Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

b) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez

wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

- przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom.

c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,

d) dokonywanie zapisów dotyczących udziału uczniów w projekcie i tematyce projektów edukacyjnych w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).

13) Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

14) Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.

15) Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu do szkolnego koordynatora projektu w terminie do końca września.

16) W terminie do 15 października szkolny koordynator projektu edukacyjnego wraz z zespołami przedmiotowymi lub ich przewodniczącymi dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, stopnia korelacji z podstawami programowymi poszczególnych zajęć edukacyjnych, innowacyjności, spodziewanych efektów opiekuńczo-wychowawczych oraz atrakcyjności, a następnie koordynator przekazuje je Dyrektorowi Szkoły.

17) W terminie do 20 października Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych.

18) Uczniowie zainteresowani udziałem w realizacji konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada do 31 października.

19) Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły.

20) Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją po poinformowaniu nauczyciela - opiekuna projektu i wychowawcy. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela - opiekuna projektu.

21) Projekt realizowany jest w systemie nielekcyjnym. Może być jednak realizowany w systemie lekcyjnym o ile jest zgodny z treściami programowymi realizowanych zajęć edukacyjnych.

22) Zadania zespołów realizujących projekt edukacyjny oraz formy prezentacji projektu określa regulamin projektu edukacyjnego.

23) Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z kryte- riami zawartymi w § 102 i 103.

24) Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych i zdrowotnych może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

25) W przypadku zwolnienia, o którym, mowa w pkt 24, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo zwolniona.

26) Informację o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

27) Dokumentację dotyczącą realizacji projektu edukacyjnego przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

28) W roku szkolnym 2010/2011 terminy, o których mowa w pkt 15,16,17 i 18, przedłuża się do:

a)określony w pkt 15 do 17 grudnia b.r.,

b)określony w pkt 16 do 7 stycznia 2011 r.,

c)określony w pkt 17 do 14 stycznia 2011 r.,

d)określony w pkt 18 do 28 stycznia 2011 r.

 

§13 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5)podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły , przenoszenia ich do innych oddziałów i skreślania z listy uczniów ;

§13 ust. 1 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

26)podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

§13 ust. 1 dodano pkt 29,30,31 w brzmieniu:
29)stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

30)jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla III etapu edukacyjnego;

31)odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego.

§14 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2)deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

§14 ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4)współtworzenia w porozumieniu z Radą Rodziców Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;

§15 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7)deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

§15 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8)opiniuje wnioski o podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji:

§16 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) opiniuje inicjatywy uczniów w zakresie tworzenia kół zainteresowań i innej działalności na terenie szkoły;

§18 ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7)opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wychowania, badania jakości pracy szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego i rocznym planem pracy szkoły;

§18 ust. 4 dodano pkt od 9 do 22 w brzmieniu:

9)odpowiada za efekty kształcenia, wychowania i opieki;

10)nadzoruje zgodnie z przepisami prawa prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania;

11)nadzoruje prace pracowników obsługi;

12)stwarza przyjazną atmosferę do twórczej pracy na rzecz szkoły;

13)odpowiada za wdrożenie do zawodu rozpoczynających pracę nauczycieli;

14)ustala dyżury pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w czasie: przed lekcjami, przerw międzylekcyjnych i po ostatniej lekcji;

15)sprawuje bezpośredni nadzór nad pełnionymi dyżurami, o których mowa w pkt. 14;
16)organizuje doraźne zastępstwa i odpowiada za prawidłowe naliczanie nadgodzin nauczycieli;

17)kieruje prawidłowym funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej;

18)nadzoruje organizację i przebieg szkolnych uroczystości;

19)organizuje i nadzoruje szkolenie sportowe w szkole;

20)stwarza warunki do przebywania uczniów dojeżdżających do szkoły pod opieką nauczyciela w oczekiwaniu na lekcje (przed lekcjami) lub pojazd powrotny (po lekcjach) do domu;

21)pozyskuje środki zewnętrzne;

22)nadzoruje realizację projektu edukacyjnego i pracy metodą projektu.

§19 otrzymuje brzmienie:

Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział. Uczniowie

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych szkolnym planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego przez Dyrektora Gimnazjum obejmującym swym zakresem podstawę programową kształcenia ogólnego.

§20 otrzymuje brzmienie:
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Gimnazjum na nowy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący szkołę w terminie do 25 maja danego roku.

§22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku a kończy 31 sierpnia następnego roku. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§22 ust. 8 otrzymuje brzmienie
Klasy sportowe organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego.

§22 ust. 9 dodano pkt 6 i 7 w brzmieniu:
6) dofinansowanie do biletów miesięcznych związanych z dojazdami uczniów do szkoły, kosztów zakwaterowania i wyżywienia w bursie szkolnej, w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, z zastrzeżeniem pkt 7;

7)dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 6 może otrzymać uczeń, który sumiennie wywiązuje się z zadań objętych szkoleniem sportowym.

§25 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) sale dydaktyczne;

§25 ust. 1 po pkt 11 dodano pkt 12-14 w brzmieniu:

12) pokój nauczycielski;
13) pokój nauczycieli wychowania fizycznego;

14) szatnia ogólna.

 

§27 ust. 2 pkt 6, 7, 8, 21 i 26 otrzymują brzmienie:

6) zgłaszanie zauważonych usterek pracownikom obsługi(woźnemu) lub w sekretariacie, a ponadto zapisanie ich w zeszycie usterek;

7) przestrzeganie regulaminów pracowni;

8) używanie wyłącznie sprawnego sprzętu w salach: dydaktycznych, gimnastycznych, obiekcie szkoły i na boiskach sportowych;

21) poszanowanie praw uczniów;

26 ) opracowywanie planów nauczania, planów pracy wychowawczej oraz innych planów pracy;

Ponadto w §27 ust. 2 dodano pkt 30 w brzmieniu:
30) w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin, ilość zajęć, o których mowa, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Realizacja zajęć jest rejestrowana w dziennikach zajęć pozalekcyjnych i rozliczana w okresach półrocznych.

§27 ust. 8 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca sprawował opiekę nad powierzonym mu oddziałem przez cały okres nauczania w Gimnazjum;

2) wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów szkoły, chyba że Oddziałowa Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

§27 ust. 8 po pkt 2 dodano pkt 3 w brzmieniu:
3) Dyrektor Szkoły w uzasadnionym przypadku może zmienić nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy.

§27 ust.10 pkt 2 i 9 otrzymują brzmienie:
2) opracować plan pracy wychowawczej dla swojej klasy uwzględniający odpowiednie treści Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz skorelowany z nim plan realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy;

9) kształtować właściwe relacje pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności człowieka;

§29 ust. 5 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
4) poziom umiejętności technicznych wybranych konkurencji lekkoatletycznych i gier zespołowych;
5) opinia trenerów Grudziądzkich Klubów Sportowych : Olimpia i Stal w dyscyplinach, w których tworzone są oddziały sportowe.

§29 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7) Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii, zwolnieni z drugiego języka obcego, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego są zobowiązani do :

1) przebywania w czytelni pod opieką nauczyciela bibliotekarza, a w przypadku lekcji wychowania fizycznego pod opieka nauczyciela tego przedmiotu (pomiędzy innymi zajęciami);

2) dostarczenia pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) na wcześniejszy powrót do domu, w przypadku, gdy są to ostatnie zajęcia dydaktyczne w danym dniu;

3) dostarczenia pisemnej informacji rodziców (prawnych opiekunów) o fakcie przebywania pod ich opieką w przypadku, gdy są to pierwsze zajęcia dydaktyczne w danym dniu.

§29 ust. 8 i 9 wykreślone.

§31 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 otrzymują brzmienie:
6) przynoszenia na wszystkie zajęcia wymaganych przyborów i pomocy będących powszechnie dostępnymi,

7) bezwzględnego wyłączania telefonu komórkowego oraz niekorzystania z urządzeń audio/video podczas trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (w przypadku złamania niniejszego obowiązku uczeń otrzymuje uwagę negatywną. Ponadto użytkowany sprzęt zostaje przekazany do wychowawcy klasy, a po jego odbiór zgłaszają się rodzice ucznia). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przynoszonych przez uczniów do szkoły wszelkich wartościowych przedmiotów,

9) posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub identyfikatora,

§31 ust. 1 dodano pkt 25 w brzmieniu:
25) uczestniczenie w projekcie edukacyjnym na warunkach określonych w § 8 ust. 4.

§32 ust. 4 pkt 5 c otrzymuje brzmienie:
c) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który ma znaczące osiągnięcia sportowe (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania,

 

§36 otrzymuje brzmienie:

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2. Najważniejsze umiejętności podlegające ocenianiu w trakcie kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym to:

1) czytanie ? umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,

2) myślenie matematyczne- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym,

3) myślenie naukowe- umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie,

5) umiejętność sprawnego nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,

8) umiejętność pracy zespołowej.

§38 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania,

§40 otrzymuje brzmienie:
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszym zebraniu) informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

§41ust. 3 pkt 2 c otrzymuje brzmienie:
c) zapisy w zeszycie przedmiotowym.

§41ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Nauczyciele i wychowawcy udzielają informacji o uczniu wyłącznie w czasie wolnym od prowadzonych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

§44 otrzymuje brzmienie:
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§45 otrzymuje brzmienie:
1.Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona.

§46 otrzymuje brzmienie;

1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona.

§48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przed rocznym ( śródrocznym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

§49 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Propozycje ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu, a ocenę zachowania wychowawca klasy najpóźniej tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, wpisując przewidywaną ocenę długopisem w dzienniku lekcyjnym w kolumnie, przed kolumną z oceną roczną (semestralną). Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy odczytują te oceny uczniom oraz dokonują pod ocenami w dzienniku lekcyjnym zapisu o następującej treści: Dnia ... powiadomiłem uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacji rocznej ( śródrocznej). Następnie pod dokonanym zapisem składają czytelny podpis.

2. Każdy uczeń otrzymuje od wychowawcy na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną kartkę z wykazem przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej ( śródrocznej ). Kartki z ocenami uczniowie są zobowiązani przekazać rodzicom w dniu ich otrzymania w celu podpisania, potwierdzającego zapoznanie się z tymi ocenami. Następnego dnia(roboczego) uczniowie zwracają wydane im kartki z ocenami do wychowawcy.

§50 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono ,że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez indywidualne konsultacje z uczniem, zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej.

§51 otrzymuje brzmienie:

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, natomiast ocena wyższa od niedostatecznej - w wyniku sprawdzianu podwyższającego ocenę przewidywaną.

§54 po zapisie ? 91%-100% bardzo dobry. Dodano zdanie w brzmieniu: Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który spełni wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykona dodatkowe zadanie wymagające stosowania rozwiązań nietypowych.

§56 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej cztery z wymienionych poniżej warunków:

a) posiada wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą.

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

d) systematycznie uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych.

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów regionalnych, wojewódzkich lub ogólnopolskich

§57ust.1 po pkt. 10 dodano pkt 11 w brzmieniu:
11) zaangażowanie ucznia w pracy zespołowej.

§58 otrzymuje brzmienie:
1.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad- wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§61 otrzymuje brzmienie:

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem § 62.

§62 otrzymuje brzmienie:

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§63 otrzymuje brzmienie:

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§67 otrzymuje brzmienie:

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 69.

§68 otrzymuje brzmienie:

Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub został z niego zwolniony.

§69 otrzymuje brzmienie:

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§70 otrzymuje brzmienie:

Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie)mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno ? wychowawczych danego roku szkolnego.

§71 ust. 1 po wyrazie roczna wykreślono wyraz (semestralna).

§71 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (w formie pisemnej i ustnej) oraz ustala ocenę roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) i przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w §70 i §71 ust. 2.

§72 ust.1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a oraz §82 ust.1 pkt 1 otrzymują brzmienie:
Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor ? jako przewodniczący komisji,

§75 otrzymuje brzmienie:

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu o których mowa w §59 i § 71 ust.1 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

§77 otrzymuje brzmienie:

1. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen 4,75 i wyżej ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej o której mowa w §68 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§79 otrzymuje brzmienie:

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej.

§80 otrzymuje brzmienie:

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki , zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§81 otrzymuje brzmienie:

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich .

§86 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§87 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1.Uczeń, który nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną może przystąpić do sprawdzianu podwyższającego ocenę przewidywaną. Pisemny wniosek w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia przewidywanej oceny składa rodzic ucznia (prawny opiekun ) do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem sekretariatu. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.

§88 otrzymuje brzmienie:

Sprawdzian, o którym mowa w §87 składa się części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§89 otrzymuje brzmienie:

Termin sprawdzianu, o którym mowa w §87 wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu i przeprowadza się go w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

§91 otrzymuje brzmienie:

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu , o którym mowa w §87 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż na trzy dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

§96 ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) okazywanie szacunku innym osobom,

§99 otrzymuje brzmienie:

1.Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1)ocenę z zajęć edukacyjnych,

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem §69.

2.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§102 ust. 1 dodano pkt 15 w brzmieniu:

15)wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonywania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
§102 ust. 2 dodano pkt 14 w brzmieniu:

14)był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

§102 ust. 3 dodano pkt 14 w brzmieniu:
14)współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.
§102 ust. 3 dodano pkt 13 w brzmieniu:
13)współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub opiekuna projektu.

§102 ust. 5 dodano pkt 15 w brzmieniu:
15)mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
§102 ust. 6 dodano pkt 18 i 19 w brzmieniu:
18)jego postawa była lekceważąca w stosunku do członków zespołu realizującego projekt edukacyjny, jak i do opiekuna projektu,

19)nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 103 ust. 10 pkt 1 dodano Lp.13 w brzmieniu:

13. Udział w realizacji projektu edukacyjnego: a) wkład pracy ucznia ? do 10 pkt; b) prezentacja projektu ? do 5 pkt; c) efekt końcowy projektu(wytwór) ? do 5 pkt. Maksymalnie 20 pkt.

§ 103 ust. 10 pkt 2 Lp.19 w brzmieniu:

19. Brak legitymacji szkolnej lub identyfikatora. 2 pkt.

§ 103 ust. 10 pkt 2 dodano Lp. 20 w brzmieniu:

20. Niezrealizowanie projektu edukacyjnego. 20 pkt.

§ 104 otrzymuje brzmienie:

1.W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zwany dalej egzaminem gimnazjalnym.

2.Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1)w części pierwszej - humanistycznej- wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)w części drugiej ? matematyczno -przyrodniczej-wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3)w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

3.Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego języka obcego nowożytnego realizowanego zgodnie ze szkolnym planem nauczania i obejmującego wymagania o którym m owa w ust.1.

4. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.

5. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań o którym mowa w ust.1 dla poziomu. III.0

6. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zobowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań o którym mowa w ust. 1 dla poziomu III.1.

7. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunków określonych w ust. 6. Stosowną informację rodzice (prawni opiekunowie) muszą zawrzeć w deklaracji o której mowa w ust. 8.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

9. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.

11. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku zdawania egzaminu w późniejszym terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

13. Zaświadczenia o wynikach egzaminu, Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) razem ze świadectwem ukończenia Gimnazjum.

14. Szczegółową organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy.

15. W roku szkolnym 2010/2011 egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III odbywać się będzie zgodnie z dotychczas obowiązującym przepisami.

§107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Prawo wnioskowania o dokonanie zmian w statucie przysługuje:

1) Radzie Pedagogicznej.

2) Dyrektorowi Szkoły.

3) Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

4) Organowi prowadzącemu szkołę.

§107 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.Wniesiona zmiana powinna być wprowadzona do statutu w formie nowelizacji.

§107 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5.W przypadku wielu zmian w przepisach, których wprowadzenie do statutu w formie nowelizacji mogłoby być nieczytelne lub obowiązywania wielu wdrożonych zmian, które mogłyby utrudniać czytelność statutu, dopuszcza się możliwość opracowania i opublikowania tekstu ujednoliconego statutu.

§108 otrzymuje brzmienie:

Znowelizowany statut wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2010 roku.

 

{mxc::closed}