Stypendia

Stypendia


            Wnioski na stypendium o charakterze socjalnym dostępne są w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego. Termin składania wniosku mija 15 września 2020 r.(wtorek). Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 złotych. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2020 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2020r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Przypominamy, że do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.). Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (oryginały imiennych rachunków/faktur VAT należy dostarczyć w momencie składania wniosku lub przed wypłatą świadczenia). Stypendium szkolne (socjalne) może być wykorzystane na zaspokojenie faktycznych potrzeb edukacyjnych uczniów, które wynikają z wieku i poziomu edukacyjnego dziecka.