Pomoc materialna dla uczniów 2018

Pomoc materialna

stypendium szkolne

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski we wrześniu nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba.

• Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie (termin ustawowy 15 września danego roku). W związku z faktem, iż w roku szkolnym 2018/2019 dzień 15 września przypada w sobotę, to wnioskodawcy mogą składać wniosek najpóźniej do poniedziałku 17 września 2018 r.

Od dnia 01 października 2018 r. ulega zmianie kryterium dochodowe i wynosić będzie 528,00 zł/m-c/osoba.

• Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

zasiłek szkolny

• z powodu „nieprzewidzianej” sytuacji losowej (np.: pożar, zalanie lokalu, nagła niespodziewana choroba, zgon rodzica, itp.) można przyznać zasiłek uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, lecz nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

• Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie – dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia (a nie od daty złożenia wniosku o zasiłek).

• zasiłek szkolny nie może być wykorzystany na zakup odzieży tzw.: codziennej

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do pedagoga lub psychologa szkolnego (gabinet I piętro).